Gå direkte til innhold

Om energi21

Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi. Energi21 er etablert av Olje- og energidepartementet.

Hovedfunksjonen til Energi21 er å bidra med strategiske råd og anbefalinger til myndighetene om forskning, utvikling, og demonstrasjonsaktiviteter rettet mot utvikling av ny klimavennlig stasjonær energiteknologi. Energi21 skal bidra til en helhetlig og samlende strategi for energisektoren, der aktørene gjennom involvering stiller seg bak felles strategiske mål og tiltak.

Olje- og energidepartementet legger strategien til grunn i styringen av departementets bevilgninger til forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet. Energi21 har utarbeidet tre strategier. i 2008, 2011 og 2014.

 

Energi21s visjon:

Norge – en klimavennlig energinasjon med internasjonale leveranser av energi, effekt, teknologi og kunnskap.


Bakgrunn, styre og mandat

Energi21 ble opprettet av Olje- og energidepartementet i 2008 og fikk i oppgave å utarbeide en helhetlig strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Energi21 ledes av et styre oppnevnt av olje og energiministeren, med et eget mandat.

Styret består av 12 representanter fra næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene samt offentlige virkemiddelaktører innen energiområdet. Olje- og energidepartementet og NVE er observatører. Det operasjonelle arbeidet ledes og gjennomføres av et sekretariat i samarbeid med relevante aktører fra energibransjen.

 

Energi21s rolle. (Klikk på bildet for større versjon)

 

 

Forholdet til andre strategiprosesser

Energi21 dekker teknologi- og temaområder innen stasjonær klimavennlig energiproduksjon, energioverføring (infrastruktur) og effektiv energibruk samt fangst, transport og lagring av CO2. Det andre strategiske organet utpekt av Olje- og energidepartementet er OG21 som dekker olje- og gassektoren.

Energi21 har videre en grenseflate mot Skog22 som omfatter forvaltning og utnyttelse av bioressurser fra skogen. Her er bioenergi og biodrivstoff et felles tematisk område. Tilsvarende er det gjennom temaet offshore vindkraft en grenseflate mot Maritim21, som er en nasjonal helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Bygg21 er en strategi for å forbedre kompetansen og gjennomføringsevnen i hele byggenæringen. Energi21 gjør kun vurderinger knyttet til energibruk og -produksjon i bygg.

Det er også grenseflater mot teknologier og tema som ikke direkte dekkes av mandatet til Energi21 eller andre strategiske FoU-organer. Transport er et viktig område hvor utviklingen innen elektrifisering og fornybare drivstoff har stor innvirkning på stasjonær energisektor. For å ta hensyn til dette vektlegger Energi21 tett samarbeid med tilgrensende fagmiljøer og ressurspersoner slik at relevante problemstillinger blir vurdert og integrert i det strategiske arbeidet.

Publisert:
03.11.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016