Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

108 treff
15.06.18

Strategien overrakt olje- og energiministeren

10.10.17

Strategiinnspill om landbasert transport

Etablering av en "living lab" for uttesting av nye klimavennlige transportløsninger og et demonstrasjonsprosjekt for elektrifisering av tungtransport.
10.10.17

Strategiinnspill om maritim transport

Norge skal bli en spydspiss innen maritime lavutslippsløsninger, enten det er hydrogenteknologi eller batterielektrisk fremdrift. Norge skal også ta en ledende posisjon på autonome fartøy.
10.10.17

Strategiinnspill til Energi21 om hydrogen i fremtidens energi- og transportsystem

Næringsliv og forskningsmiljøer har ambisjoner om at Norge innen 2025 skal ha konkurransedyktige hydrogenkjøretøyer og -fartøyer og en infrastruktur for hydrogen. Norske aktører skal være verdensledende innen hydrogenteknologi.
10.05.17

Jobber for fullt med revisjon av Energi21-strategien

Hvilke teknologiområder bør løftes opp og hvilke bør prioriteres ned? Over to hundre sentrale personer i næringsliv, FoU-miljøer og utdanning har siden mai 2017 gått gjennom teknologiområdene i dagens Energi21-strategi, og evaluert flere Nye.
09.01.17

Gjennomgripende endringer i energisystemet og energimarkedene

Energi21 arbeider med å revidere strategien. En omverdensanalyse viser at store deler av nåværende strategi fortsatt er relevant, men at det er behov for å justere kursen innen flere teknologiområder.
16.12.16

Større vekt på internasjonalt forskningssamarbeid

Energi21 skal forsterke arbeidet med internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid, spesielt med EU.
16.12.16

Nye styremedlemmer

Energi21 har utvidet styret med kompetanse fra transportsektoren. I tillegg kommer et nytt medlem på CO2-håndtering og et fra energisektoren.
16.12.16

Transport blir viktig del av strategien

Energi21 har fått utvidet mandatet til å se på energiteknologi for transport. Dette vil bli tatt med i strategiarbeidet mot 2018, og vil omfatte alle energibærerne elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.
20.09.16

– Delta i forsknings- og demonstrasjonsprosjekter

Direktør Lene Mostue i Energi21 oppfordrer aktørene i energibransjen til å være med på å skape en god plattform for kommersialisering av klimavennlig energiteknologi i Norge.
02.09.16

Lene Mostue holder innlegg på Smartgridkonferansen 2016

Forskning og demonstrasjon for å fornye det elektriske systemet mot 2050 er er en viktig del av utviklingen av smartgrid. Årets Smartgridkonferanse arrangeres i Oslo 13.-14. september.
23.06.16

Hvordan få forskningsresultatene til markedet

Bedriftene innenfor klimavennlig energiteknologi mangler ofte kapital til kommersialisering. En ny rapport fra Energi21 avdekker hva bedrifter og investorer mener er årsakene. Studien kan åpne for å gjøre bransjen mer attraktiv for investorene.
31.05.16

Energi21-seminar 22. juni: Fra forskningsresultater til marked – barrierer og suksesskriterier

Energi21 har i samarbeid med Forskningsrådet. Innovasjon Norge og Enova fått kartlagt hva investorene og bedriftene mener og hvor skoen trykker når gode forskningsresultater skal utvikles til kommersiell suksess. Resultatene legges frem i Oslo 22. juni.
02.12.15

Energi21s innspill til energimeldingen

Styret i Energi21 anbefaler at Energi21-strategien legges til grunn i når Regjeringen skal prioritere satsingsområder for fremtidens teknologiutvikling, kunnskaps- og utdanningsbehov i energimeldingen.
02.12.15

Kommentar: Kompetanseflyt og næringsutvikling

Energiomleggingen er et av de viktigste tiltakene for å nå nasjonale og globale klimamål. Den vil bli krevende, men åpner for nye markeder for bedrifter som tenker nytt.
02.12.15

Verdiskaping for fremtiden

Olje- og energiminister Tord Lien vil styrke relevansen i forskningen, øke deltakelsen i internasjonalt forskningssamarbeid, og fortsette å hente ut verdiskaping med fokus på rekruttering og næringsutvikling.
02.12.15

Energi21-bilag i Dagens Næringsliv

Bilaget "Fornybare muligheter" presenterer bredden av næringsliv , forskningsaktiviteter innen fornybar energiteknologi og effekten av offentlig forskningsfinansiering.
08.06.15

Strategien på en-to-tre

Energi21 dekker en rekke områder innenfor norsk energiforskning. Få den store oversikten og detaljer om ditt fagområde.
08.06.15

Viktig innspill til energimeldingen

Den tredje strategien fra Energi21 er med i regjeringens arbeid med den nye energimeldingen.
05.06.15

Norge i 2050 – et lavutslippssamfunn

Den norske delen av EU-prosjektet R&Dialogue har greid kunststykket å få representanter fra oljeindustrien, energibransjen, forskningsmiljøene og miljøorganisasjonene til å lage en felles visjon for Norge som lavutslippssamfunn i 2050.
02.06.15

Løft for fleksible energisystemer

Fleksible energisystemer er det andre området som er løftet spesielt frem i den nasjonale strategien. Energi21 anbefaler syv forskningtemaer og tre tiltak.
02.06.15

Løft for vannkraft

Vannkraft er løftet spesielt frem i den nasjonale strategien. Energi21 anbefaler fem forskningstemaer og tre tiltak som skal øke forskning og utvikling på vannkraft.
27.05.15

Nesten rørt statsråd

Olje og energiminister Tord Lien snakket varm om vannkraft og Energi21-strategien under Energiforskningskonferansen 21. mai.
18.05.15

Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Seminar 4. juni: Hvordan skal Norge bli et lavutslippssamfunn i 2050? Hvem er ansvarlig for suksess og hvilke tiltak må gjennomføres for å nå dit vi vil?
17.12.14

Nytt Energi21-bilag i Dagens Næringsliv

Torsdag 18. desember distribueres Energi21-bilaget "Fornybare muligheter" med Dagens Næringsliv. Bilaget har intervju med olje- og energiminister Tord Lien som sier at den nye Energi21-strategien er et av hans arbeidsverktøy.
12.09.14

- Viktig innspill til energimeldingen

Statsråd Tord Lien og Regjeringen mottok 12. september den nye strategirapporten fra Energi21 i industrihistoriske omgivelser hos Rainpower.
12.09.14

Seks satsingsområder i ny strategi

I sin tredje strategi har Energi21 pekt ut seks strategiske satsingsområder, og spesielt løftet frem vannkraft og fleksible energisystemer. Strategien og analysene er nå tilgjengelige.
28.05.14

Resultatet av høringsprosessen

Energi21 har fått inn mange gode og konkrete innspill til den reviderte strategien, med siste innspurt på Energiforskningskonferansen. Strategidokumentet vil ferdigstilles i løpet av august og overrekkes OED ved statsråd Tord Lien i midten av september.
11.04.14

Energi21 sender revidert strategi på høring

Den nasjonale strategien Energi21 vil styrke forskning og utvikling rettet mot vannkraft for å utnytte ressursene bedre. Den vil løfte forskning på fleksible energisystemer for å oppnå smart utbygging av nettet. Den reviderte strategien sendes nå ut på høring
19.02.14

Revisjon av strategidokumentet

Energi21 er i ferd med å utarbeide en revidert versjon av strategidokumentet fra 2011. Høringsversjonen vil bli lagt ut til høring før påske. Endelig versjon skal overrekkes olje- og energiministeren i juni.