Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Strategiinnspill til Energi21 om hydrogen i fremtidens energi- og transportsystem

Næringsliv og forskningsmiljøer har ambisjoner om at Norge innen 2025 skal ha konkurransedyktige hydrogenkjøretøyer og -fartøyer og en infrastruktur for hydrogen. Norske aktører skal være verdensledende innen hydrogenteknologi.

(Foto: Nel Hydrogen)

Dette er sentrale punkter i oppsummeringen fra det strategiske arbeidsmøtet om hydrogen som Energi21 arrangerte tidligere i år. Sentrale aktører fra næringsliv, forskningsmiljøer og akademi ga innspill til Energi21 i forbindelse med strategirevisjonen.

Hydrogen kan spille en betydelig rolle i fremtidens energisystem og i omleggingen til et lavutslipps- og klimavennlig transportsystem. Norge har forutsetninger til å være en viktig bidragsyter i denne utviklingen.

Norge har flere komparative fortrinn

Utganspunktet for utvikling av hydrogenbaserte klimavennlige løsninger i Norge er godt. Norge har komparative fortrinn både i form av høy kompetanse på hydrogenteknologi og av naturgitte ressurser til å produsere hydrogen. De norske aktørene ser flere muligheter åpne seg.

Hydrogen kan samspille med kraftsystemet ved å være en supplementær energibærer til vannkraften, noe som kan være nyttig i områder med svak nettkapasitet.

Som drivstoff til landbaserte kjøretøy og maritime fartøy vil hydrogen få ned utslippene av klimagasser fra transportsektoren.

Industrien er en stor avtaker av hydrogen for eksempel til fremstilling av ammoniakk til kunstgjødsel.

Og Norge kan produsere klimavennlig  hydrogen i store mengder både ved hjelp av elektrolyse og fra naturgass med CCS.

Næringen har høye ambisjoner

Noen av de viktigste ambisjonene  fra næringslivet og forskningsmiljøene er:

  • Etablere infrastruktur for hydrogen for vei-, bane- og sjøtransport 
  • Hydrogenkjøretøy og -fartøy blir konkurransedyktige innen 2025.
  • Norske aktører skal være verdensledende innen hydrogenteknologi innenfor elektrolyse og fyllestasjonsteknologi, hydrogentanker, brenselcelleteknologi og maritime applikasjoner og energisystemer.
  • Utvikle og etablere produksjon av hydrogen fra norsk naturgass med CCS (fangst, transport og lagring av CO2).
  • Etablere hydrogenproduksjon i områder med kraftoverskudd og kapasitetsbegrensninger i nettet.
  • Med basis i prognoser om fremtidig kraftoverskudd - etablere eksport av ren norsk hydrogen til et internasjonalt marked.
  • Etablere en industriell verdikjede som bygger på hydrogenproduksjon, eksempelvis syntetisk drivstoff og fiskeoppdrett.

For å oppnå disse ambisjonene peker aktørene på ti strategiske forskningstemaer (se side 8 i notatet). De to viktigste forskningstemaene er brenselcellesystemer for hydrogenkjøretøy og teknologi for elektrolyse og fyllestasjoner for hydrogen.

Strategiinnspill hydrogen 2017 PDF - 848 KB

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
10.10.2017
Sist oppdatert:
25.10.2017