Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Løft for fleksible energisystemer

Fleksible energisystemer er det andre området som er løftet spesielt frem i den nasjonale strategien. Energi21 anbefaler syv forskningtemaer og tre tiltak.

Multikomfort Larvik – demonstrasjonsbolig. Eier: Brødrene Dahl og Optimera. Pilotbygg i ZEB (Zero Emission Buildings). (Illustrasjon: Snøhetta/EVE)

Hele den norske energibransjen er i større eller mindre grad involvert i eller påvirket av utviklingen mot fleksible energisystemer. Aktørene som står for utviklingen av teknologi, løsninger og systemer, er i hovedsak leverandørindustri og konsulenter i samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøene. Det er mange sterke norske aktører som er rettet mot dette feltet i dag, fra kabelteknologi via kraftelektronikk til IKT- og systemleverandører.

Mange av disse aktørene retter seg også mot automatiserte løsninger og er viktige premissgivere for utviklingen. Enkelte av nettselskapene er i tillegg aktivt involvert i forskningsprosjekter der kompetanse og nye løsninger utvikles, men nettselskapenes deltagelse bør styrkes ytterligere.

Utfordringer og muligheter

Energiomleggingen stiller nye krav til energisystemet, både for å få inn ny innmating og redusere energibruken, blant annet gjennom aktiv involvering av sluttbrukere. En spesiell og viktig problemstilling for norske forhold er den store andelen kraftintensiv industri som i så måte representerer både betydelige utfordringer, men også muligheter i forhold til fleksible smarte energisystemer.

Forsterket transmisjonskapasitet mot Europa bygger blant annet på Europas behov for balansetjenester og Norges enestående posisjon som mulig leverandør av storskala balanse- og systemtjenester med basis i norsk vannkraft og magasinkapasitet.

Kabelforbindelser og internasjonale markedsløsninger for balansekraft er viktige forutsetninger for at dette kan bli en realitet. I tillegg kan en mulig fremtidig integrering av storskala offshore vindkraft og elektrifisering av olje- og gassaktiviteten i nordsjøområdet generere et komplekst nordsjønett.

Veien frem til et helhetlig samkjørt nordsjønett krever forskning og utvikling av både elektrotekniske komponenter og systemløsninger. Med økende kompleksitet i framtidens energiproduksjon og energiforbruk trenger vi en betydelig utvikling innen automatisering, overvåking og kontroll – mest i distribusjonsnett, men også i transmisjonsnettet. Dette kan være en markedsmulighet.

Norske aktører er også gode på systemteknisk drift og kontroll, og har solide analysemiljøer innen dynamiske kraftsystemanalyser. Innføring av AMS er et viktig element i realiseringen av det fleksible energisystemet. Det er avgjørende at AMS-målerne som installeres er tilstrekkelig avanserte så man oppnår den funksjonalitet som er nødvendig når man nå gjennomfører denne betydelige reformen.

Norge har et tilnærmet helelektrisk energisystem. Flere lands energiplaner peker i retning av en større grad av elektrifisering. Norge er langt fremme, og kan bidra med erfaring og kunnskap. Norge har gode forutsetninger for å fungere som et laboratorium for uttesting og verifisering av teknologi og løsninger i et «all electric society».

 

SENTRALE FORSKNINGSTEMA - FLEKSIBLE ENERGISYSTEMER

  • Samfunnsvitenskapelig forskning – effektiv politikk og virkemiddelbruk.
  • Neste generasjons kabelteknologi og elektrotekniske komponenter.
  • Markedsdesign og verktøy for markedsmodellering.
  • Kunnskap og løsninger for aktiv sluttbrukerinvolvering.
  • Effektproblematikk og dynamisk systemmodellering.
  • Systemtekniske og driftsrelaterte implikasjoner ved ny type forbruk og samspill mellom flere energibærere.
  • Forretningsmodeller for ulike type markedsløsninger.

 

TILTAK

  • Styrke insentiver og rammebetingelser som øker distribusjonsselskapenes innovasjonstakt.
  • Storskala test- og demonstrasjonsanlegg for fleksible energinettløsninger.
  • Bedre finansielle instrumenter for forskning, utvikling og demonstrasjon (FoU-D).

 

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
08.06.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016