Gå direkte til innhold

Jobber for fullt med revisjon av Energi21-strategien

Hvilke teknologiområder bør løftes opp og hvilke bør prioriteres ned? Over to hundre sentrale personer i næringsliv, FoU-miljøer og utdanning har siden mai 2017 gått gjennom teknologiområdene i dagens Energi21-strategi, og evaluert flere Nye.

Styret og administrasjonen i Energi21 har lagt opp til en omfattende prosess for å etablere et best mulig forankret kunnskapsgrunnlag til arbeidet med ny strategi.

Den nye Energi21-strategien må i størst mulig grad ta hensyn til utviklingstrekk og trender som med stor sannsynlighet vil forme fremtidens klimavennlige energi- og transportsystem.

Innsatsgrupper og strategiske arbeidsmøter

Mandatet for Energi21 er utvidet med klimavennlig energiteknologi for transport. To innsatsgrupper innen maritim og landbasert transport har gjennomført solide prosesser og kommet med viktige innspill. I tillegg er det blitt gjennomført en rekke strategiske arbeidsmøter om andre temaer med ressurspersoner fra næringslivet og forskningsmiljøene.

Målet har vært å kartlegge ambisjoner innenfor de ulike markedene og hvilke kunnskaps- og teknologibehov som må dekkes gjennom forsknings-, utviklings-, test- og demonstrasjons- og kommersialiseringsaktiviteter.

Teknologigjennomgang - evaluering av fortsatt strategisk relevans

I den gjeldende strategien er seks områder prioritert: Fleksible energisystemer, vannkraft, havvind, solkraft, CO2-håndtering og energieffektivisering (industri/bygg). Mye har skjedd på alle disse teknologiområdene siden strategien ble lagt frem i 2014. Energi21 fikk bekreftet dette gjennom Omverdensanalysen, som ble gjennomført høsten 2016.

Energi21 har arrangert strategiske arbeidsmøter innenfor samtlige satsingsområder i gjeldende strategi, med unntak av CO2-håndtering. Dette området blir gjennomgått november 2017.

Energi21 har også arrangert strategimøter om hydrogen og utnyttelse av bioressurser. Temaene digitalisering og markedsdesign ble behandlet spesielt på hvert møte. Dette er tverrgående temaer med betydning for utviklingen innenfor samtlige teknologiområder.

Over 200 ressurspersoner fra energi- og transportsektoren har deltatt så langt i Energi21s arbeid. Energi21-styret er svært fornøyd med næringens og forskningsmiljøenes store engasjement og verdifulle bidrag i prosessen.

Fremdriftsplan

I løpet av høsten vil styret sammenstille resultatene, prioritere teknologiområder og gjennomføre en helhetlig strategisk analyse.

Planen er å ha et utkast til ny Energi21-strategi i løpet av januar 2018. Utkastet vil bli sendt på høring.

Styret legger opp til å ferdigstille den endelige strategien i april 2018 og overrekkelse til OED ved olje- og energiministeren i mai 2018. 

Skrevet av:
Publisert:
10.05.2017
Sist oppdatert:
11.10.2017