Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Gjennomgripende endringer i energisystemet og energimarkedene

Energi21 arbeider med å revidere strategien. En omverdensanalyse viser at store deler av nåværende strategi fortsatt er relevant, men at det er behov for å justere kursen innen flere teknologiområder.

(Illustrasjon: THEMA)

Da Energi21 sist la frem en strategi i 2014, trakk styret frem seks prioriterte områder. Disse gjelder fortsatt. Etter planen vil Energi21 legge frem revidert strategi første kvartal 2018. Revisjonsprosessen vil involvere energibransjen slik at strategien omfatter FoU-satsing som støtter næringens ambisjoner. 

– Vi står overfor gjennomgripende endringer av energisystemet, og Energi21 må tilpasse strategien til denne utviklingen, sier direktør Lene Mostue i Energi21.

Som en del av kunnskapsgrunnlaget til revisjonsprosessen har Energi21 fått gjennomført en omverdensanalyse. Omverdensanalysen vektlegger globale trender og utviklingstrekk og hvordan disse påvirker fremtidens teknologi- og kunnskapsbehov. Omverdensanalysen har et tidsperspektiv frem mot 2030.

Thema Consulting Group har utarbeidet omverdensanalysen i samarbeid med en bredt sammensatt referansegruppe med aktører fra næringslivet, akademia og myndigheter, i tillegg har styret og administrasjonen til Energi21 deltatt aktivt i arbeidet. Toppledere fra selskaper langs hele verdikjeden i energisystemet deltok i referansegruppen.

– Dette er et klart tegn på at denne type analyser er relevant og at det er interesse for å delta og bidra inn i Energi21s strategiske arbeid. Vi er veldig takknemlig for verdifullt engasjement og bidrag fra aktørene energibransjen, sier Mostue.

De fremtidige endringene i energisektoren vil ikke bare påvirke teknologi- og kunnskapsbehovet, men også de ulike selskapenes fremtidige inntektsgrunnlag. Omverdensanalysen gir anbefalinger om hvilke kunnskapsområder Energi21 bør vektlegge på bakgrunn av betydningen de har for forsyningssikker og effektiv utvikling av energisystemet.

Markedsdesign, forbrukerperspektivet og forretningsmodeller, utslippsfri energi til transport og hydrogen er noen av de aktuelle kunnskapsområdene Energi21 vil gå mer i dybden på.

Vurdering av den nåværende strategien

Omverdensanalysen konkluderer med at satsningsområdene i hovedsak står seg, og at utviklingen som er beskrevet i foreliggende strategi fortsetter og forsterkes. Her er noen av vurderingene:

For vann- og solkraft samsvarer begrunnelsen i foreliggende strategi i stor grad med funnene fra omverdensanalysen.

For havbasert vind vurderes potensialet for å utvikle et konkurransedyktig næringsliv lavere enn i foreliggende strategi. Det er basert på at nyere estimater tillegger havbasert vind en betydelig mindre del av globale investeringer enn andre produksjonsteknologier.

For CO2-håndtering (CCS) er vurderingen at CCS kan bidra til økt utnyttelse av norske energiressurser, mens store investeringer i CCS representerer et potensial for norsk leverandørindustri.  Det er også relevant at hydrogen kan fremstilles fra gass med CCS.

For energieffektivisering er funnene fra omverdensanalysen og foreliggende strategi i stor grad like, men analysen har avdekket at energieffektivisering vil senke etterspørselen etter norsk energi, mens etterspørselen etter norsk effekt vil kunne øke.

Fleksible energisystemer blir i omverdensanalysen brutt ned i flere delområder. der særlig «markedsdesign», «interaktive kunder» og «digitalisering» er fremtredende.

Viktige fremtidige teknologiområder

Omverdensanalysen har synliggjort flere viktige fagområder som Energi21 bør vie ekstra oppmerksomhet.

Digitalisering er et område som har blitt mer fremtredende siden forrige strategi. Området berører temaer som smarte nett, smart energistyring, digitalisering av transport og digitalisering av kraftproduksjon.

Effektivt markedsdesign i alle ledd i kraftsystemet, er helt avgjørende for omleggingen til et lavutslippssamfunn og for å nå energi- og klimamål.

Bærekraftig transport har et stort potensial for utslippskutt i Norge, og det investeres enorme summer globalt i omleggingen av transportsystemet. Omleggingen av transportsektoren vil øke etterspørselen etter bærekraftige drivstoff som elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen.

Interaktive kunder omfatter flere utviklingstrekk som medfører at kunden får viktigere rolle i energisystemet. Kunden blir en aktiv del av energisystemet gjennom egenproduksjon av elektrisitet, energilagring og som fleksibilitetsressurs. Utviklingen representerer store globale investeringer, særlig innen distribuert kraftproduksjon og automatisert strømstyring. Dette er et område norske aktører kan ta posisjoner.

Hydrogen som energibærer inkluderer bruk av hydrogen som bærekraftig drivstoff i transportsektoren, som reduksjonsmiddel i industrien og til distribuert og storskala lagring. Det representerer et stort potensial for utslippsreduksjoner i industrien og transportsektoren, og et stort potensial for norsk leverandørindustri. I tillegg kan hydrogen fremstilles ved bruk av overskuddsproduksjon fra uregulerbar produksjon eller fra naturgass

Les hele omverdensanalysen PDF - 2,4 MB

 

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
09.01.2017
Sist oppdatert:
15.06.2018