Gå direkte til innhold

Nyheter

Jobber for fullt med revisjon av Energi21-strategien

Hvilke teknologiområder bør løftes opp og hvilke bør prioriteres ned? Over hundre sentrale personer i næringsliv, FoU-miljøer og utdanning går nå gjennom teknologiområdene i dagens Energi21-strategi, og tar for seg flere nye.
Dato: 27.06.2017

Gjennomgripende endringer i energisystemet og energimarkedene

Energi21 arbeider med å revidere strategien. En omverdensanalyse viser at store deler av nåværende strategi fortsatt er relevant, men at det er behov for å justere kursen innen flere teknologiområder.
Dato: 29.06.2017

Større vekt på internasjonalt forskningssamarbeid

Energi21 skal forsterke arbeidet med internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid, spesielt med EU.
Dato: 29.06.2017

Nye styremedlemmer

Energi21 har utvidet styret med kompetanse fra transportsektoren. I tillegg kommer et nytt medlem på CO2-håndtering og et fra energisektoren.
Dato: 16.12.2016

Transport blir viktig del av strategien

Energi21 har fått utvidet mandatet til å se på energiteknologi for transport. Dette vil bli tatt med i strategiarbeidet mot 2018, og vil omfatte alle energibærerne elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.
Dato: 29.06.2017

– Delta i forsknings- og demonstrasjonsprosjekter

Direktør Lene Mostue i Energi21 oppfordrer aktørene i energibransjen til å være med på å skape en god plattform for kommersialisering av klimavennlig energiteknologi i Norge.
Dato: 20.09.2016

Lene Mostue holder innlegg på Smartgridkonferansen 2016

Forskning og demonstrasjon for å fornye det elektriske systemet mot 2050 er er en viktig del av utviklingen av smartgrid. Årets Smartgridkonferanse arrangeres i Oslo 13.-14. september.
Dato: 13.09.2016

Hvordan få forskningsresultatene til markedet

Bedriftene innenfor klimavennlig energiteknologi mangler ofte kapital til kommersialisering. En ny rapport fra Energi21 avdekker hva bedrifter og investorer mener er årsakene. Studien kan åpne for å gjøre bransjen mer attraktiv for investorene.
Dato: 13.09.2016

Energi21-seminar 22. juni: Fra forskningsresultater til marked – barrierer og suksesskriterier

Energi21 har i samarbeid med Forskningsrådet. Innovasjon Norge og Enova fått kartlagt hva investorene og bedriftene mener og hvor skoen trykker når gode forskningsresultater skal utvikles til kommersiell suksess. Resultatene legges frem i Oslo 22. juni.
Dato: 13.09.2016

Energi21s innspill til energimeldingen

Styret i Energi21 anbefaler at Energi21-strategien legges til grunn i når Regjeringen skal prioritere satsingsområder for fremtidens teknologiutvikling, kunnskaps- og utdanningsbehov i energimeldingen.
Dato: 13.09.2016

Kommentar: Kompetanseflyt og næringsutvikling

Energiomleggingen er et av de viktigste tiltakene for å nå nasjonale og globale klimamål. Den vil bli krevende, men åpner for nye markeder for bedrifter som tenker nytt.
Dato: 13.09.2016

Verdiskaping for fremtiden

Olje- og energiminister Tord Lien vil styrke relevansen i forskningen, øke deltakelsen i internasjonalt forskningssamarbeid, og fortsette å hente ut verdiskaping med fokus på rekruttering og næringsutvikling.
Dato: 13.09.2016

Energi21-bilag i Dagens Næringsliv

Bilaget "Fornybare muligheter" presenterer bredden av næringsliv , forskningsaktiviteter innen fornybar energiteknologi og effekten av offentlig forskningsfinansiering.
Dato: 13.09.2016

Strategien på en-to-tre

Energi21 dekker en rekke områder innenfor norsk energiforskning. Få den store oversikten og detaljer om ditt fagområde.
Dato: 29.06.2017

Viktig innspill til energimeldingen

Den tredje strategien fra Energi21 er med i regjeringens arbeid med den nye energimeldingen.
Dato: 13.09.2016