Gå direkte til innhold

HØRINGSRUNDE

Si din mening om den nye Energi21-strategien 2018. Høringsversjonen er publisert med høringsfrist 6. april 2018.

Energi21 er den nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.

Styret i Energi21 legger nå frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Strategien omfatter klimavennlige energiteknologier og løsninger for energisystemet, transportsektoren og industrien.

– Strategien retter seg mot verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse innen energisektoren gjennom satsing på FoU og ny teknologi som kommer samfunnet til gode. Strategiprosessen har hatt næringslivet i førersetet og det har blitt lagt vekt på tett samarbeid med universiteter og forskningsinstitutter, sier styreleder Sverre Aam i Energi21.

Digitalisering på topp

I den reviderte strategien anbefaler Energi21 en solid vekst og innsats rettet mot forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering innen følgende områder der det første prioriteres høyest:

  • Digitaliserte- og integrerte energisystemer
  • Klimavennlige energiteknologier til maritim transport
  • Solkraft
  • Vannkraft
  • Havvind
  • Klimavennlig energieffektiv industri med CO2-håndtering

Digitaliserte- og integrerte energisystemer har stor betydning for fremtidig forsyningssikkerhet, integrasjon av klimavennlige løsninger og samfunnets verdiskaping. Det er behov for å utvikle kompetanse, teknologi og løsninger som ivaretar forsyningssikkerheten og fleksibiliteten til energisystemet og som bidrar til utslippskutt fra transport. Mangelfull satsing kan gi kompetanse- og teknologigap med negative konsekvenser for samfunnet, både i form av økte kostnader og redusert sikkerhet.

En solid satsing omfatter god og forutsigbar tilgang på offentlige forskningsmidler, markedsinsentiver og sterk involvering fra næringslivet på alle disse områdene.

Næringsorienterte strategiprosesser og stort engasjement

– Samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljøene og myndighetene er en viktig forutsetning for vellykkede strategiprosesser til Energi21. Strategien bygger på en bred og grundig prosess med sterk involvering fra ressurspersoner fra næringslivet og forsknings- og utdanningsmiljøer, sier direktør Lene Mostue i Energi21.

Nærmere 300 personer fra ulike teknologi- og temaområder har vært aktivt med i strategiprosessen som medlemmer i referansegruppen for Energi21s omverdensanalyse, som deltakere i innsatsgruppene for landbasert- og maritim transport og som bidragsytere i strategiske arbeidsmøter. I tillegg har Energi21 hatt flere bilaterale dialogmøter med aktører innen forskning og næringsliv.

– Vi vil takke alle som har bidratt med engasjement og innspill slik at vi nå kan legge fram en godt forankret og helhetlig nasjonal FoU-strategi for nye klimavennlig energiklimateknologier. Vi håper strategien blir fulgt opp og implementert av myndighetene og næringslivet i Norge, sier Aam.

Energi21 Høringsversjon Ny Energi21 strategi 2018 PDF - 2,8 MB

Skriftlig høringsinnspill kan sendes til følgende  e-post adresse: energi21@rcn.no

Frist for å gi innspill til høringsversjonen er fredag 6. april 2018.
 

Skrevet av:
Claude R. Olsen
Publisert:
12.03.2018
Sist oppdatert:
12.03.2018